Att tala om motstånd – tre artiklar på svenska av Allan Wade

Publicerad den

Brottsutsatthet och våld i nära relationer

”Att tala om motstånd” är ett dokument med tre vetenskapliga artiklar av den kanadensiska forskaren och familjeterapeuten Allan Wade. Hans originalartiklar har översatts till svenska i ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland och Unizon.

Liknande artiklar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

12 september, 2014

Föreskrifterna ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med barn och vuxna som har utsatts för våld av närstående, och med barn som har…


Kvinnofridssamordnare – utredning av en funktion

12 september, 2014

Länsstyrelsen Stockholm har gjort en utredning för att undersöka vilken betydelse kommunala kvinnofridssamordnare har i arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära…


Våld – handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

14 maj, 2014

Handboken kompletterar de allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22) som Socialstyrelsen publicerade 2009.


Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

14 maj, 2014

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, men det har hittills varit ett osynligt samhällsproblem. Socialtjänst, landstingen samt…


Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

14 maj, 2014

Studier och intervjuer med praktiker visar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem på flera sätt är en utsatt grupp. Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig…