HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ HEJ West Pride ballong hjärta
Startsidan webben

I fokus just nu

"Riva hinder - brottsoffer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Brottsoffermyndigheten och Social resursförvaltning arrangerar tillsammans en föreläsning på temat brottsoffer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs inbjudan och anmäl dig senast…

Anmäl dig till konferens om våld i nära relationer

Göteborgs Stad har tagit fram en plan mot våld i nära relationer. Den 25 november är du välkommen på en…

Aktuellt

  Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

  5 maj, 2015

  Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och Sexuell hälsa/hivprevention inom Social utveckling, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. Caroline Engvall gav för två veckor sedan ut sin fjärde bok, ”Virtuell våldtäkt – om…

  Fler välkomnas till inspirationsdag om arbetet med våld i nära relationer

  30 april, 2015

  Du har väl inte missat att anmäla dig till inspirationsdagen om arbetet med våld i nära relationer, som Dialoga arrangerar den 7 maj? Dagen var tänkt för dig som är ledare inom socialtjänst eller annat socialt arbete, men vi har utökat målgruppen så att även du som har en annan…

  Halvdag om ungas utsatthet för våld

  30 april, 2015

  Du som arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, ideella organisationer eller rättsväsende, eller är forskare eller politiker, är välkommen till en konferens under förmiddagen den 4 juni.

  Inspirationsdag för arbetet med våld i nära relationer

  21 april, 2015

  Dialoga bjuder in dig som är chef eller har en ledande funktion i Socialtjänsten, till en inspirationsdag den 7 maj. Dagens syfte är att lyfta fram goda exempel på hur arbetet kring våld i nära relationer kan organiseras, och att ge inspiration till fortsatt arbete på området. Läs mer om programmet och hur…

  Rättskunskap för dig som arbetar inom äldreomsorgen

  30 mars, 2015

  Kompetenscentrum om brottsutsatthet bjuder in dig som arbetar inom äldre­omsorgen i Göteborgs Stad till ett seminarium om regelverk och lagar som styr förundersökning och beslut i rättsprocessen. Syftet är att du ska få kunskaper så att du lättare kan stötta dina brukare som blir utsatta för brott. Läs mer om…

  Att tala om motstånd - tre artiklar på svenska av Allan Wade

  "Att tala om motstånd" är ett dokument med tre vetenskapliga artiklar av den kanadensiska forskaren och familjeterapeuten Allan Wade. Hans originalartiklar har översatts till svenska i ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland och Unizon.

  Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning 2014

  Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar årligen en rapport med resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet i Sverige. Rapporten redovisar även siffror uppdelat på län och vissa av landets kommuner.

  Ohälsa efter våldsbrott

  Brottsutsatta känner sig ofta missförstådda och misstänkliggjorda av samhällsinstanser, och känner sig övergivna i sin utsatthet. Det skriver forskaren Olof Semb i sin avhandling med den svenska titeln "Ohälsa efter våldsbrott: Kvantitativa och kvalitativa aspekter i ett tvåårsperspektiv".

  Den responsbaserade modellen - Allan Wade

  Allan Wade har tillsammans med sina kollegor på Centre for Response-Based Practice i Duncan, Kanada, utvecklat den så kallade responsbaserade modellen för att hjälpa personer som har utsatts för våld. De menar att språk och bemötande gentemot en våldsutsatt är avgörande för i vilken utsträckning den utsatte kan behålla sin värdighet…

  Unga och våld

  Studien "Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter" beskriver hur killar använder sig av våld. Ungdomsstyrelsen har genomfört studien som handlar om pojkars och unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Studien lyfter även killars utsatthet för och användande av våld.

  Åklagarmyndigheten i Göteborg

  www.aklagare.se
  Läs bland annat om rättegången, brott och åklagarens roll.

  Barnhuset

  www.goteborg.se
  Barnhuset arbetar med barn i åldern 0-18 år och deras familjer, när barnet misstänks ha blivit utsatt för sexuella övergrepp, misshandel eller kvinnlig könsstympning.

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

  www.bra.se
  Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

  Brottsoffermyndigheten

  www.brottsoffermyndigheten.se
  Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

  Kriscentrum för kvinnor (KCK)

  www.goteborg.se
  Kriscentrum för kvinnor är Göteborgs Stads samlade resurs för kvinnor utsatta för våld i nära relationer.

  Kriscentrum för män (KCM)

  goteborg.se
  KCM vänder sig till dig som i ditt förhållande har relationsproblem, svårigheter i samband med separation eller skilsmässa, svårigheter i ditt föräldraskap, svårigheter att kontrollera dina känslor eller problem kring aggressivitet, hot och våld. Vi kan erbjuda samtal, rådgivning och krisbearbetning.

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

  www.nck.uu.se
  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden.

  Polisen i Västra Götaland

  polisen.se
  Läs om hur du gör en polisanmälan, om hur Polisen arbetar och allmänt om brottsutsatthet, lagar och regler samt Polisens service.

  Rättegångsskolan

  www.rattegangsskolan.se
  Rättegångsskolan riktar sig till dig som utsatts för brott och blivit kallad till rättegång. När du tagit del av Rättegångsskolan är du bättre förberedd inför din rättegång och har större kunskap om vad som händer både före och efter rättegången.

  Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks)

  www.roks.se
  Roks är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte.

  Stödcentrum för brottsutsatta

  goteborg.se
  Stödcentrum för brottsutsatta vänder sig till alla göteborgare som har blivit utsatta för exempelvis rån, misshandel, våldtäkt, hatbrott, olaga hot, stöld och ofredanden. Även anhöriga och vittnen kan få hjälp och stöd.

  Tryggare Sverige

  tryggaresverige.org
  Stiftelsen "Tryggare Sverige" är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för att för­bättra situa­­tion­en för dem som drabbas av brott.

  Unizon

  unizon.se
  Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Här hittar du de olika lokala jourerna och information om våld.

  VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

  www.valdinararelationer.se
  VKV är ett kompetenscentrum som samlar, skapar och sprider kunskap. Vi är till för hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen.

  Webbportal om Våld i nära relationer

  www.valdinararelationer.se
  www.valdinararelationer.se är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götaland. Här hittar du information och forskning om våld i nära relationer, om utbildningar i ämnet samt om hur de olika parterna arbetar mot våld i nära relationer.

  Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg

  Publicerad 2014
  Rapporten Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden. Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården. Färre antal brott men ökad otrygghet I rapporten framkommer bland…

  Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg

  Publicerad 2010
  Denna rapport är en utvärdering av brottsofferstödet i Göteborg, genomförd vid Göteborgs universitet på uppdrag av Göteborgs Stad. Den innefattar en undersökning av det ideella och kommunala utbudet av stöd till brottsutsatta. Intervjuer har gjorts med ett antal brottsutsatta personer där intervjupersonerna har fått berätta om vad som hjälpt dem, vad…

  Stöd till brottsutsatta

  Kompetenscentrum för stöd till brottsutsatta (KBU) kan ge råd och utbildning inom olika frågor som rör brottsutsatta, till exempel bemötande, rättsprocessen och socialtjänstens arbete.

  Våld i nära relation

  Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner konsultation i frågor som rör barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relation.