Här kan du fördjupa dig i samlat material om barn och ungas psykosociala hälsa. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam Barn och unga och BBIC (Barns Behov I Centrum). Vi arrangerar även kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Visa endast material om:

Aktuellt

  Konferens gav viktig kunskap om ungas utsatthet för sexuellt våld

  5 maj, 2015

  Författaren Caroline Engvall var 4 maj inbjuden att föreläsa på en halvdag på temat Ungas utsatthet för sexuellt våld. Arrangörer var Kompetenscentrum för Brottsutsatthet och Sexuell hälsa/hivprevention inom Social utveckling, tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. Caroline Engvall gav för två veckor sedan ut sin fjärde bok, ”Virtuell våldtäkt – om…

  Filmfestival av unga med teman som rasism och HBTQ

  Close Up filmfestival

  1 april, 2015

  Nu är det dags för andra upplagan av Close Up Filmfestival. Under festivalen visas filmer gjorda av ungdomar, med teman som rasism, HBTQ och mobbning. Close Up Filmfestival är ett samarbete mellan föreningen TNB (Tidsnätverket i Bergsjön) och Kulturskolan Östra Göteborg. Syftet är att ge unga en möjlighet att uttrycka och…

  Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd

  2 februari, 2015

  Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättsäkerheten, öka delaktigheten för barn och unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk uppföljning.

  Dyrköpt läxa i Instagram-målet

  3 december, 2014

  Hennes dotter dömdes för grovt förtal i Instagram-målet. – Hon har lärt sig en väldigt dyr läxa, säger Mona. Mona är mamma till en av de flickor som dömdes i det så kallade Instagram-målet. Hon och hennes familj har fått uppleva vad nätmobbning kan leda till på nära håll. GP…

  Skolor sökes till forskning om nätmobbning

  2 december, 2014

  Allt yngre barn mobbas på nätet och forskarna letar metoder för att motverka. Nu sökes skolor i Göteborg som vill vara med i ett unikt projekt. Det är Göteborgs universitet och organisationen Friends som tillsammans med elever och personal ute i skolorna ska undersöka om det går att hitta nya…

  Barn och unga ska ha en god hälsa - bakgrund till vårt arbete

  Vilka tankar ligger bakom Sveriges insatser i strävan mot en god folkhälsa? Här kan du läsa mer om bakgrunden till dagens förebyggande och främjande arbete med barn och unga i fokus. För FN:s barnkonvention är tydlig - det är samhällets ansvar att aktivt bedriva insatser som skapar förutsättningar för att…

  Att agera innan problem uppstår - Risk- och skyddsfaktorer

  Skyddande faktorer kan vara god känslomässig kontakt mellan föräldrar och barn, låg tolerans från vuxna mot normöverträdelser, sen alkoholdebut, välfungerande skola, många färdigheter, goda kamratrelationer och fritidsysselsättningar. Om en faktor är skyddande beror i första hand på om den stärker banden mellan människor, och i andra hand om den skapar tydliga…

  Salutogenes - hälsans ursprung

  Vilka faktorer är det som orsakar och vidmakthåller hälsa? Aaron Antonovsky, som myntade begreppet salutogenes, kom att intressera sig för förmågan att bevara hälsan efter att ha studerat israeliska kvinnor och deras hälsa. Flera av kvinnorna hade vistats i koncentrationsläger och hade mycket svåra upplevelser bakom sig. Många hade förlorat barn.…

  Vill du bli mentor i START och Stegen?

  Vill du bli mentor i START och Stegen? Mentorer är nyckelpersoner på skolan eller förskolan för arbetet med barns sociala och emotionella lärande. Att ha mentorer på den egna skolan och förskolan borgar för att arbetet med START och Stegen hålls levande på din arbetsplats. Målsättningen är att mentorerna kan…

  Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

  Barn har rätt att komma till tals inför beslut inom socialtjänsten. Deras erfarenhet och vilja ska dokumenteras lika tydligt som andras. Vägledningen visar hur den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att dokumentera och synliggöra barnets bästa. Socialtjänsten har på senare år utvecklat sitt arbete vad gäller att…

  Felles fokus - En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole

  "Selv om det store flertallet av norske elever trives godt i skolen, og læringsmiljøet er bra på de fleste skoler, er det mange elever som blir mobbet og som opplever utrygghet i skolehverdagen. NOVA og Arbeidsforskningsinstituttet har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre et forskningsprosjekt der målet er å…

  Den internationella SEL-studien från 2011

  The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Jämfört med kontrollgrupperna visade SEL- deltagarna signifikant bättre sociala och emotionella färdigheter, attityder och beteende. Eleverna ökade även sina prestationer i skolan, visar den här rapporten.

  Birgitta Kimbers avhandling om förebyggande arbete med SET

  Primär prevention av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom social och emotionell träning i skolan. Birgitta Kimbers avhandling visar goda resultat för de elever som arbetat med SET, bland annat mycket goda resultat på utagerande problematik. Ingen större effekt på mobbning visades, varken negativ eller positiv men SET skolorna…

  Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  De allmänna råden gäller för alla verksamheter som regleras i skollagen och vänder sig till huvudmän, förskolechefer, rektorer och övrig personal i verksamheterna. De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och…

  Utvärdering av metoder mot mobbning från Skolverket 2011

  Utvärderingen ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor, samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För…

  Barnombudsmannen

  www.barnombudsmannen.se
  Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter: Barnkonventionen.

  BBIC utbildningsmaterial

  www.socialstyrelsen.se
  Snabbaste vägen till BBIC:s samlade utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webb.

  BBIC- allmänt

  www.socialstyrelsen.se
  Socialstyrelsens material om BBIC.

  Motverka nätmobbning! - råd till dig som är vuxen

  www.iis.se
  Råd till vuxna vad de kan göra för att förstå nätmobbning och stödja unga som utsatts (samarbete mellan BRIS och .SE)

  No Hate Speech Movement

  nohate.se
  Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

  Skolverket

  www.skolverket.se
  Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

  Socialstyrelsens material om barn och familj

  www.socialstyrelsen.se
  Socialstyrelsen arbetar med olika frågor kring barns och ungas hälsa och välmående.

  Utbildningskatalog barn och unga 2014-15

  Utbildningskatalogen_14-15_webbPublicerad 2014
  I utbildningskatalogen hittar du våra kurser och föreläsningar. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan, förebyggande arbete mot mobbning och om socialt emotionellt lärande i förskolan. Vi har också kurser i ANDT – alkohol, narkotika, droger och tobak, och om ungdomars attityder till droger. I…

  Cyberbullying – on the relation between traditional bullying and cyberbullying

  Poster_Cyberbullying_jpgPublicerad 2014
  På konferensen Cyberbullying i Göteborg 2014 presenterade Göran Englund sin forskning om nätmobbning. Han och ett antal andra forskare från hela världen visade upp sina "posters" och utbytte erfarenheter om sin forskning om mobbning och nätmobbning. Här kan du se Göran Englunds poster om cyberbullying som presenterades på konferensen /…

  Inspiration i det lokala Olweusarbetet

  Publicerad 2013
  Av Göran Englund

  Utbildningskatalog barn och unga 2013-14

  Publicerad 2013
  I utbildningskatalogen hittar du som arbetar med barn och unga kurser och information om skräddarsydda uppdrag. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan, förebyggande arbete mot mobbning och socialt emotionellt lärande i förskolan. Vi har också kurser i ANDT - alkohol, narkotika, droger och tobak,…

  Mobbning och kränkningar på nätet - vad skolan kan göra

  Publicerad 2013
  Mobbning och kränkningar på nätet - vad skolan kan göra är tänkt att fungera som vägledning för personal i skolan. Texten är en uppdatering av samtalsunderlaget från sammanställningen Att kränka och mobba med teknikens hjälp (Social resursförvaltning, 2010). I den här rapporten hittar du också stöd för samtal i arbetslag/fokusgrupper i…

  Är det mobbning eller är det konflikter?

  Vad är mobbning? Vad skiljer mobbning från konflikt? Vad säger Skolverkets allmänna råd om att främja arbetet med likabehandling?

  Bemötande – när det är svårt

  Stress, press, negativa förväntningar och oväntade händelser kan få oss ur balans och göra det svårt för oss att möta andra på ett empatiskt och respektfullt sätt. Detta gäller både barn/elever och vuxna. Den här föreläsningen/workshopen handlar om pedagogens bemötande gentemot barn/elever, föräldrar och kollegor, om bemötande i en bred…

  Förändringsarbete på gång

  Processtöd för ledningen. Vad är viktigt för skolan som organisation att tänka på innan ett förändringsarbete eller utvecklingsarbete påbörjas och hur bibehålls fokus? Ur ett lokalt anpassat perspektiv läggs fokus på vad som är framgångsrikt för skolledningen att känna till inför förändringsarbetet. Processtödet kring skolors förändringsarbete kan innebära allt ifrån…

  Generell handledning vid aktuella mobbningsfall

  Varje fall av mobbning är visserligen unikt men ofta finns det generella faktorer. Vi träffas och ni berättar om ert aktuella mobbningsärende och era åtgärder för att komma tillrätta med det. Ni handleds därefter vidare på en generell nivå. Naturligtvis får inblandade parter behålla sin anonymitet.

  Gruppledarskap - fördjupningspaket

  Fördjupning med syfte att utveckla pedagogers ledarskap och som dessutom omfattar hela skolans personalgrupp. Genomförs under två terminer på den egna skolan. Fokus ligger på pedagogernas relationer till eleverna och de situationer som upplevs som svårhanterliga ur pedagogens perspektiv, till exempel när elever agerar ut eller stör andra barn eller…