Här kan du fördjupa dig i samlat material om samverkan med social ekonomi. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Stöd till social ekonomi, Kooperatörshuset och Klippankooperativen. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  test

  23 juni, 2016

  test testetstetstetstetstetstetstetstetstetste

  Inkomna bidragsansökningar kommer vara synliga för alla

  abstract background with a transparent sphere and tree

  8 maj, 2015

  Politikerna i Social Resursnämnd vill öka transparensen i bidragshanteringen som berör föreningar och organisationer. Av den anledningen har Social resursförvaltning fått i uppdrag att se om det är möjligt att göra ansökningar synliga via webben redan vid ansökningstillfället. Syftet med en ökad transparens är, enligt Social resursnämnd, att det möjliggör för…

  Förändringar i ansökningssystemet

  4 maj, 2015

  Vi har gjort en del förändringar i ansökningssystemet, men på grund av tekniska problem har de endast delvis kunnat genomföras. Några föreningar har redan fått information om den kommande förändringen. Andra har inte fått den här informationen ännu. Vi går nu ut med tydlig information om hur ni ska göra er…

  Kooperatörshuset avvecklas

  29 april, 2015

  I fjorton år har det kommunala Kooperatörshuset varit ett stöd för sociala arbetskooperativ som drivs och ägs av människor som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Nu avvecklar Social resursnämnd verksamheten och omfördelar nämndbidraget till föreningsbidrag. I samband med det övergår Kooperatörshusets tidigare handledarstöd till aktörer inom social ekonomi. –…

  Kurs i föreningskunskap

  17 april, 2015

  Vad är en förening? Varför finns föreningar? Vad gör föreningar? En grundläggande kurs om hur en förening fungerar, och varför den fungerar så. En kostnadsfri kurs om vilken roll, vilket ansvar och vilka rättigheter du har i din förening. Kursen omfattar tre tillfällen. Tisdagarna 5:e, 12:e och 19:e maj. Mellan…

  Göteborgs arbete med EU-migranter lyfts fram som gott exempel

  Tiggare
  Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar i händerna. Vissa ler, andra blänger surt, åter andra ser bara bedjande eller sorgsna ut. Ibland har vi en slant över, ibland inte. Ibland ler…

  Idéella second-handbutiker kan slippa skatt

  Second hand store interior
  I ett nytt ställningstagande meddelar skatteverket att second-hand som säljs i en butik som inte har öppet mer än 24 timmar i veckan och som med klart övervägande del har idéell personal kan undantas beskattning. Skatteverket menar att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund kan…

  Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

  Artikel i Forum: All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram förslag för att framhäva det Idéburna offentliga partnerskapet där idéburna organisationer och det offentliga tillsammans definierar hur olika samhällsproblem ska lösas. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare på…

  Folkrörelsernas arkiv förvarar föreningshandlingar

  Folkrörelsernas arkiv i Göteborg samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i staden. Inlämningen av föreningshandlingar sker helt på frivillig väg, enligt överenskomna villkor. Antingen lämnar man in materialet för deposition alternativt skänker man det som en gåva till arkivet. Läs mer om Folkrörelsernas arkiv här.

  Idékom- ett råd för samverkan

  I mars 2010 bildades ett samverkansråd som heter Idékom i Göteborg. Rådet tar upp frågor som är gemensamma för sektorn social ekonomi och Göteborgs stad. I Idékom sitter i dagsläget 20 ledamöter bestående av tjänstemän och politiker från kommunen och representanter från sektorn social ekonomi. Idekom har tagit fram en…

  Staten och det civila samhället i integrationsarbetet

  Rapport: Riksrevisionen har i den här rapporten granskat om staten har lyckats med sitt syfte att skapa förutsättningar för det civila samhället att medverka inom integrationsområdet i statliga insatser som mottagande, etablering och integration av nyanlända, på arbetsmarknaden och i samhället i stort. "Riksrevisionens övergripande bedömning är att ambitionen att, på…

  Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

  Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse med civilsamhället. Göteborgs stad är en av de kommuner som ingår och syftet med rapporten är att belysa hur de olika samverkansprocesserna har har sett ut…

  Stadslandet Göteborg

  Förstudien Stadslandet Göteborg har genomförts inom Utveckling Nordost, Sveriges största EU-program för stadsutveckling 2011-2013 i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.

  Kod för ökat inflytande

  Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Syftet med koden är att underlätta samverkan och att bidra till att skapa en…

  Civsam

  www.civsam.se
  CivSam.se är en nationell webbplats för kunskap om det civila samhället i Sverige som: •sammanställer vetenskapligt grundad kunskap om det civila samhället inom olika områden genom forskningsöversikter. •sammanfattar enskilda forskningspublikationer om det civila samhället för fördjupning på egen hand. •kompletterar med översiktlig information om det civila samhället mer allmänt.

  Forum - idéburna organisationer med social inriktning

  www.socialforum.se
  Forum är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning och arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Läs mer om deras arbete.

  Information om Sverige

  www.informationsverige.se
  Den här portalen har kommit till för att göra det lättare för dig som är nyanländ i Sverige. Här ska du kunna hitta svar på frågor om hur svenska samhället f​​​​ungerar och vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet. Du kan följa steg för steg hur det fungerar från det du fått ditt uppehållstillstånd tills dess du ska vara delaktig i det svenska samhället och etablerad på arbetsmarknad eller i utbildning.

  Mötesplats social innovation

  www.socialinnovation.se
  Mötesplats Social Innovation är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap som samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer. Begreppet social innovation brukar förklaras som initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

  Social hänsyn i offentlig upphandling

  socialhansyn.se
  I Göteborgs Stads budget för både 2012 och 2013 skrev kommunfullmäktige in som prioriterat mål att upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka. År 2014 skärptes målet i budget med uppdraget att 50% av stadens alla tjänsteupphandlingar ska ske med social hänsyn. Detta mål gäller för stadens alla förvaltningar och bolag. Hösten 2013 startade Göteborgs Stad ett pilotprojekt för stödfunktion i syfte att öka möjligheterna att nå upp till kommunfullmäktiges mål. Stödfunktionen har inrättats i Upphandlingsbolagets lokaler och består av två projektledare. Deras uppgift är att leda arbetet med att i bred samverkan med stadens organisationer, marknaden/branscher och samverkansparter ta fram en modell för hur staden framöver ska arbeta med villkor och krav på social hänsyn i upphandling. Stödfunktionen ska även se till det stödbehov som finns hos alla involverade parter.

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

  www.skl.se
  Läs mer om SKL:s utvecklingsarbete gällande ökad samverkan och dialog med civilsamhället.

  Swepub

  swepub.kb.se
  SwePub ger dig möjlighet att söka blandvetenskapliga publiceringar - artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.

  Tillväxtverkets arbete med socialt entreprenörskap

  www.tillvaxtverket.se
  Läs mer om Tillväxtverkets arbete med att främja ett ökat socialt entreprenörsskap.

  Göteborgs stads överenskommelse med social ekonomi

  Riktar sig till: Tjänstemän och politiker inom Göteborgs stad Handlar om: Arrangeras av: Team Stöd till social ekonomi

  Kurs i föreningsekonomi

  Kurs i föreningsekonomi
  Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurs i föreningsekonomi. Kursen löper över tre tillfällen och handlar om hur man hanterar ekonomin i en förening. Ur innehållet: Budget, redovisning och revision av föreningens ekonomi. Genomgång av styrelsens ansvar för ekonomin och resultatet. Bokslut med resultat- och balansräkningar. Kursen…

  Kurs i föreningskunskap

  Vad är en förening? Varför finns föreningar? Vad gör föreningar? En grundläggande kurs om hur en förening fungerar, och varför den fungerar så. En kostnadsfri kurs om vilken roll, vilket ansvar och vilka rättigheter du har i din förening. Kursen omfattar tre tillfällen. Tisdagarna 5:e, 12:e och 19:e maj. Mellan…

  Kurser i föreningsteknik och styrelsearbete

  Utbildning i styrelsearbete
  Kurs i föreningsteknik och styrelsearbete  I den här kursen går vi igenom typiska föreningsfrågor som styrelsens roll och ansvar, stadgar, hur beslutsprocessen går till samt vilka handlingar som behövs inför ett årsmöte osv. Vi rekommenderar att ni kommer minst två från er förening och medverkar vid samtliga kurstillfällen. Kursen är uppdelad i…