Testar skriv ut knapp
Publicerad den

EN FIN INGRESS brödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtext brödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödt extbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextb rödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbr ödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtext brödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrö dtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtex tbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbr ödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtex tbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtextbrödtext


Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis
Publicerad den

 Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för…


Standing up!
Publicerad den

 Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med…


Tjejer och cannabis
Publicerad den

– eller en oväntat lång semester! Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och…


Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
Publicerad den

 Denna rapport beskriver och diskuterar en modell för lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och…


Att upptäcka spelproblem
Publicerad den

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på…


Inventeringsrapport – Göteborgs Stad och medborgardialog
Publicerad den

Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog


Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg
Publicerad den

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen…


Dialog och samarbete – program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
Publicerad den

Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete…


Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige
Publicerad den

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens rapport ”2014 National Report” beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i…


Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis
Publicerad den

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser Delrapport 1- Behandlares perspektiv:…


Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
Publicerad den

– Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är en årlig rapport som ger möjlighet att…


Inspiration i det lokala Olweusarbetet
Publicerad den

Av Göran Englund


Sambandet mellan mobbning och nätmobbning
Publicerad den

Göran Englund, 2011


Systematiskt arbete mot mobbning
Publicerad den

Med kommunal förankring – en undersökning med Olweusenkäten på 17 grundskolor i Göteborg 2011. Av Göran Englund.  


Återfallspreventiva samtal
Publicerad den

Återfallsprevention är en kognitiv/pedagogisk metod med fokus på att höja medvetenheten om drogrelaterade tankars och känslors betydelse och vår förmåga att hantera dem. Att bygga ett hållbart och drogfritt liv är en process som tar tid. Återfallspreventiva samtal handlar om att ge personen en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro.


ViS – ett stöddokument om våld i skolan
Publicerad den

ViS – riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det…


Detta är PiS – Polisanmälningar i Skolan
Publicerad den

PiS – Polisanmälningar i Skolan är en manual som beskriver när och hur en skola anmäler misstänkta brott till polisen….


Utbildningskatalog barn och unga 2014-15
Publicerad den

I utbildningskatalogen hittar du våra kurser och föreläsningar. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan,…


Cyberbullying – on the relation between traditional bullying and cyberbullying
Publicerad den

På konferensen Cyberbullying i Göteborg 2014 presenterade Göran Englund sin forskning om nätmobbning. Han och ett antal andra forskare från…


Skolrapport baserad på Skolelevers drogvanor 2013
Publicerad den

Kunskapskällar´n Denna skolrapport är tänkt att vara en komplettering till Skolelevers drogvanor 2013. Här ges en analys av några av…


Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg
Publicerad den

Denna rapport är en utvärdering av brottsofferstödet i Göteborg, genomförd vid Göteborgs universitet på uppdrag av Göteborgs Stad. Den innefattar…


Göteborgs Skolelevers drogvanor 2007
Publicerad den

Kunskapskällar´n, Peter Molin


Göteborgs skolelevers drogvanor 2010
Publicerad den

Peter Molin Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad


Att vara den som ska nå ända ut
Publicerad den

 En kvalitativ kartläggning av kompetensstödjarnas upplevelser och erfarenheter av sitt uppdrag att implementera Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Karin…


Rökfri arbetstid – finns det?
Publicerad den

 Pilotstudie om exponering av tobaksrök i hemtjänstens arbetsmiljö i Göteborg Agneta Alderstig Kunskapskällar´n, 2012


Kartläggning av hur mottagningar i Nationella Cannabisnätverket arbetar med tidiga interventioner vid cannabis-användning
Publicerad den

Denna rapport bygger på en kartläggning som gjorts bland mottagningar i Nationella Cannabisnätverket. Syftet har varit att ta reda på…


Arbete för att minska mobbning – hur har utbildandet av Olweusinstruktörer påverkat skolpersonal och elever?
Publicerad den

2008 hade staden som prioriterat mål att mobbningen skulle minska. Dåvarande Prevu erbjöd därför skolor i Göteborg att utbilda instruktörer i…


Systematiskt arbete mot mobbning
Publicerad den

Med kommunal förankring – en undersökning med Olweusenkäten på 18 grundskolor i Göteborg 2011. I rapporten görs en jämförelse med de…


Sambandet mellan mobbning och nätmobbning
Publicerad den

Finns det något samband mellan de traditionella formerna av mobbning och det vi kallar nätmobbning – mobbning via Internet? En undersökning…


Att kränka och mobba med teknikens hjälp
Publicerad den

Om kränkningar via Internet och i mobiltelefon i jämförelse med andra former av kränkningar på ett antal grundskolor i Göteborg…


Cannabis och unga i Göteborg
Publicerad den

  Cannabis och unga i Göteborg är en unik kartläggning som visar att cannabis är den i särklass mest använda…


Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011
Publicerad den

 En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg har gjorts på uppdrag av politikerna i Göteborgs Stad. Kartläggningen visar…


Göteborgs skolelevers drogvanor 2013
Publicerad den

I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning kring drogvanor bland…


Utbildningskatalog barn och unga 2013-14
Publicerad den

I utbildningskatalogen hittar du som arbetar med barn och unga kurser och information om skräddarsydda uppdrag. Social utveckling erbjuder bland…


Mobbning och kränkningar på nätet – vad skolan kan göra
Publicerad den

Mobbning och kränkningar på nätet – vad skolan kan göra är tänkt att fungera som vägledning för personal i skolan. Texten…