Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg

Publicerad den

Brottsutsatthet och våld i nära relationer Social utveckling Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

Rapporten Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden.

Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården.

Färre antal brott men ökad otrygghet

I rapporten framkommer bland annat hur det totala antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Göteborg har minskat. Nivån år 2013 är lägre än 2002 och det går att notera – efter en viss ökning i slutet av 2000-talet – en minskande trend sedan 2009.

Samtidigt visar rapporten hur människors oro för brottslighet är större i de tre storstäderna än i landet som helhet, och hur oron är lägre i Stockholm än i Göteborg och Malmö (högst andel).

För Göteborg gäller att otryggheten beroende på rädsla för att bli utsatt för personbrott har ökat under perioden 2006–2013. Ökningen är genomgående för alla stadsdelar, möjligen med undantag för Västra Göteborg. Otryggheten är högre för kvinnor än för män och äldre (+65 år) är mer otrygga än yngre.

Ojämn fördelning av otryggheten

Resultaten i rapporten baseras på kvantitativa mått. För att få en mer rättvis bild av läget behövs kvalitativ komplettering, men några av de viktigaste resultaten redovisas här i korthet:

  • Flera brottskategorier har kontinuerligt minskat under lång tid
  • Flertalet har minskat under de senaste åren
  • För några syns en ökning (sexualbrott och bedrägeribrott)
  • Oron och otryggheten är stor, särskilt i storstadsområdena
  • Otryggheten ökar och den är högst bland kvinnor och äldre personer
  • Otryggheten är ojämnt fördelad: den är högst i stadsdelar med hög nivå av socioekonomiska problem, och inom dessa stadsdelar är den särskilt hög i de mest utsatta områdena

Liknande publikationer

Att upptäcka spelproblem

Rapport_spel
4 mars, 2015

Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Med stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I…


Inventeringsrapport – Göteborgs Stad och medborgardialog

27 februari, 2015

Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog


Dialog och samarbete – program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Programmet_webb
29 december, 2014

Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs i…


ViS – ett stöddokument om våld i skolan

19 augusti, 2014

ViS – riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på…


Detta är PiS – Polisanmälningar i Skolan

18 augusti, 2014

PiS – Polisanmälningar i Skolan är en manual som beskriver när och hur en skola anmäler misstänkta brott till polisen. Manualen utgör en vägledning för…