Vi skräddarsyr konsultationer, föreläsningar, metodstöd, programstöd, processtöd och nätverksträffar för dig som vill ha utveckling och stöd i ditt arbete. Vi riktar oss till dig som arbetar med barn och unga, brottsutsatthet, våld i nära relationer, droger och beroende, sex- och samlevnadsundervisning, hivprevention, social ekonomi, ungdomsbrottslighet och BBIC. Du kan antingen välja våra färdiga uppdrag med specifika teman eller bli kontaktad av oss för övriga önskemål inom något av våra områden.

 

Kontakta mig!

Kontakta mig!

Föreläsning

Göteborgs stads överenskommelse med social ekonomi

Riktar sig till: Tjänstemän och politiker inom Göteborgs stad
Handlar om:
Arrangeras av: Team Stöd till social ekonomi

Är det mobbning eller är det konflikter?

Vad är mobbning? Vad skiljer mobbning från konflikt? Vad säger Skolverkets allmänna råd om att främja arbetet med likabehandling?

Nätmobbning och sambandet med traditionell mobbning

Att bli kränkt via elektroniska medier kan ses som en förlängning av den traditionella mobbningen elever utsätts för i skolan….

Pedagogers ledarskap: Gruppledarskap

Heldagsföreläsning med fokus på de situationer som upplevs som svårhanterliga ur pedagogens perspektiv, till exempel när barn eller elever agerar…

Bemötande – när det är svårt

Stress, press, negativa förväntningar och oväntade händelser kan få oss ur balans och göra det svårt för oss att möta…

Risk- och skyddsfaktorer vid cannabisanvändande – en kartläggning i Göteborg

Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och en mer tillåtande attityd till drogen verkar breda ut sig. Presentation av…

Föräldraföreläsning kring det drogförebyggande arbetet

Mini-Maria och Kunskapskällar´n samarbetar kring ett upplägg där målet är att erbjuda en föreläsning för föräldrarna per läsår och stadsdel….

Hur ser det ut med tungt narkotikamissbruk i er stadsdel?

2011 genomfördes kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg. Under 2012 publicerades rapporten, det hölls presseminarium, tjänstemannaseminarium och efter sommaren en…

Vad är HAP och vad är CPU?

HAP som är en förkortning av Haschavvänjningsprogrammet har många hört talas om. Men varför togs metoden fram? Hur skiljer sig…

Konsultation

Drogvaneundersökningen 2013

Alkohol- och drogförebyggande arbete – konsultation och dialog Innehåll Senaste drogvaneundersökningen i Göteborg genomfördes under 2013 i årskurs 9 och år 2…

Trestad2- en satsning mot cannabis i storstäderna

Innehåll Cannabis har ökat bland ungdomar i storstäderna och nya rapporter vittnar om en mer tillåtande attityd till drogen. Personal…

Skolrapport- drogvaneundersökningen 2013

– konsultation och dialog Innehåll Resultat på skolnivå från senaste drogvaneundersökningen i Göteborg presenteras. Undersökningen genomfördes under 2013 i årskurs…

Generell handledning vid aktuella mobbningsfall

Varje fall av mobbning är visserligen unikt men ofta finns det generella faktorer. Vi träffas och ni berättar om ert…

Olweusprogrammet

Hur skolledningen kan ansvara för att skolorganisationen arbetar långsiktigt och systematiskt mot kränkningar och mobbning. Programmet har under åren utvecklats…

Samsyn om skolregler

Det finns olika sätt att se och förstå och hantera grupper. Vi tittar närmare på vilka formella normer som kan…

Om mobbning och exkludering i fritidsmiljöer

Barn och ungdomar vistas inte bara i skolan utan tillbringar även tid i andra miljöer som fritidsgårdar, idrottsorganisationer och föreningsliv….

Våld i nära relation

Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner konsultation i frågor som rör barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relation.

Stöd till brottsutsatta

Kompetenscentrum för stöd till brottsutsatta (KBU) kan ge råd och utbildning inom olika frågor som rör brottsutsatta, till exempel bemötande, rättsprocessen och socialtjänstens arbete.

ANDT– alkohol, narkotika, dopning och tobak, förebyggande arbete

En tidig debut med tobak, alkohol och narkotikaanvändning riskerar att skapa svårigheter i processen att bli vuxen och kan därmed…

Tobaksförebyggande arbete

Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna….

Teambuilding

Aktiviteter, lekar och övningar som syftar till att sammansvetsa en grupp människor. Syftet är att få samarbete och socialt samspel…

Kurs och utbildning

Utbildning om cannabis

Utbildning och kompetenshöjande insatser för de som möter ungdomar i sitt arbete Utbildning om cannabis och dess skadeverkningar anordnas för…

Effekt (Örebro preventionsprogram)

Att motivera och stödja föräldrar att vara restriktiva när det gäller ungdomar och alkohol är en hörnsten i det alkoholpreventiva…

Läraren som ledare – cirkelledarutbildning för specialpedagoger

Läraren som ledare är ett studiecirkelmaterial i ledarskap för pedagoger. Under utbildningen i cirkelmaterialet får du som specialpedagog kunskap om…

StegVis utbildning – heldag

StegVis är ett pedagogiskt program för att träna barn (4–16 år) att utveckla sociala färdigheter och öka den emotionella kompetensen….

START utbildningsdag – halvdag

START är ett pedagogiskt program för att träna barn (1–3 år) att utveckla viktiga sociala färdigheter och öka den emotionella…

Föräldrautbildning MiniMaria

Är du förälder och orolig för att ditt barn ska börja röka cannabis, eller redan har provat? Då är du…

Återfallsprevention – en anpassad metod i missbruksbehandling

Återfallsprevention är en kognitiv metod med fokus på att öka medvetenheten om drogrelaterade tankars och känslors betydelse och vår förmåga…

Kurser i föreningsteknik och styrelsearbete

Kurs i föreningsteknik och styrelsearbete  I den här kursen går vi igenom typiska föreningsfrågor som styrelsens roll och ansvar, stadgar, hur beslutsprocessen…

Kurs i föreningsekonomi

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurs i föreningsekonomi. Kursen löper över tre tillfällen och handlar om…

Kurs i föreningskunskap

Vad är en förening? Varför finns föreningar? Vad gör föreningar? En grundläggande kurs om hur en förening fungerar, och varför…

Metodstöd

Likabehandlingsplanen

Hur fungerar er skolas likabehandlingsplan mot kränkningar och mobbning? När skolan skickat in sin likabehandlingsplan träffas vi för en kritisk…

Läraren som ledare – cirkelledarutbildning för specialpedagoger

Läraren som ledare är ett studiecirkelmaterial i ledarskap för pedagoger. Under utbildningen i cirkelmaterialet får du som specialpedagog kunskap om…

Teambuilding

Aktiviteter, lekar och övningar som syftar till att sammansvetsa en grupp människor. Syftet är att få samarbete och socialt samspel…

Mentorsutbildning i Start och Stegen

Vill du bli mentor i START och Stegen? Mentorer är nyckelpersoner på skolan eller förskolan för arbetet med barns sociala…

Processtöd

Prova-på kollegahandledning eller kafébordsmetoden

Båda är strukturerade samtalsmetoder. Kollegahandledning innebär att kollegor handleder varandra för att förebygga och reflektera kring utmaningar i skolan. Kafébordsmetoden…

Lärande nätverk – likabehandling

Tillsammans med er skola eller stadsdel håller vi i nätverksmöten för att stödja skolans arbete både på organisations- och gruppnivå….

Gruppledarskap – fördjupningspaket

Fördjupning med syfte att utveckla pedagogers ledarskap och som dessutom omfattar hela skolans personalgrupp. Genomförs under två terminer på den…

Kollegahandledning (halv- eller heldag)

Strukturerad samtalsmetod som hjälper kollegor att reflektera tillsammans kring frågeställningar och problem på arbetsplatsen. Modellen för samtalet framåt på ett…

Förändringsarbete på gång

Processtöd för ledningen. Vad är viktigt för skolan som organisation att tänka på innan ett förändringsarbete eller utvecklingsarbete påbörjas och…

OPERA

OPERA är en effektiv metod för mötespraxis. Metoden leder till tydliga resultat, frigör entusiasm och etablerar samsyn. Möten med 4…

Teambuilding

Aktiviteter, lekar och övningar som syftar till att sammansvetsa en grupp människor. Syftet är att få samarbete och socialt samspel…

Mentorsutbildning i Start och Stegen

Vill du bli mentor i START och Stegen? Mentorer är nyckelpersoner på skolan eller förskolan för arbetet med barns sociala…